POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.MojeUrodziny.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników www.MojeUrodziny.pl
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem www.MojeUrodziny.pl jest Julia Chruścielewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PORANANAS Julia Chruścielewska z siedzibą w Łodzi, posiadająca: adres do doręczeń: 90 – 312 Łódź, plac Zwycięstwa 2, NIP: 7251944860 oraz adres poczty elektronicznej:
urodziny@mojeUrodziny.pl – zwaną dalej „Administratorem” i będącą jednocześnie usługodawcą
www.MojeUrodziny.pl
1.3. Dane osobowe Klienta oraz Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych
przez Użytkownika www.MojeUrodziny.pl
2.2. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników poprzez:
2.2.1. dobrowolne wprowadzenie przez Użytkowników informacji w formularzach;
2.2.2. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie;
2.2.3. gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego;
wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej.
2.3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z usługi elektronicznej: imię
i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby. W wypadku Klientów oraz Użytkowników niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo firmę, nazwę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej.  Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie www.MojeUrodziny.pl oraz w Regulaminie.
3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
3.1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie internetowej www.MojeUrodziny.pl oraz w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Użytkownika lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).
4. PLIKI COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
4.1. Strona internetowa www.porananas.pl korzysta z plików cookies.
4.2. Pliki Cookies („ciasteczka”) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę www.porananas.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę internetową).
Szczegółowe informacje dotyczącą plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
4.3. W ramach strony internetowej www.porananas.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj. ciasteczka
„sesyjne” (session cookies) oraz ciasteczka „stałe” (persistent cookies).
Ciasteczka „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywaneprzez urządzenie końcowe do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej www.MojeUrodziny.pl lub wyłączenia oprogramowania (w tym w szczególności wyłączenia przeglądarki internetowej).
Ciasteczka „stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies albo do czasu ich usunięcia.
4.4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony
www.porananas.pl w następujących celach:
4.4.1. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, co umożliwia utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie wpisywać hasła oraz loginu;
4.4.2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony www.MojeUrodziny.pl, które umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości strony internetowej;

4.4.3. określenia profilu poszczególnych Użytkowników, co umożliwia wyświetlanie dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
4.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma jednak możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre
funkcjonalności www.MojeUrodziny.pl
4.6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z
instrukcjami:
4.6.1. Internet Explorer
4.6.2. Chrome
4.6.3. Safari
4.6.4. Firefox
4.6.5. Opera
4.6.6. Android
4.6.7. Safari (iOS)
4.6.8. Windows Phone
4.6.9. Blackberry
4.7. Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z
właścicielem www.MojeUrodziny.pl partnerów lub reklamodawców.
4.8. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki osoba odwiedzająca stronę internetową www.MojeUrodziny.pl korzysta z niej.
W tym celu mogą być zachowane informacje o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google istnieje możliwość przejrzenia oraz edytowania informacji wynikających z plików cookies przy pomocy narzędzia https://www.google.com/ads/preferences
5. LOGI SERWERA
5.1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony
internetowej www.porananas.pl do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową, co
obejmuje m. in. następujące dane:
5.1.1. czas nadejścia zapytania,
5.1.2. czas wysłania odpowiedzi,
5.1.3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
5.1.4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5.1.5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu
nastąpiło przez odnośnik,
5.1.6. informacje o przeglądarce użytkownika,
5.1.7. informacje o adresie IP.
5.2. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
6.1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6.3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego
własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
6.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej
polityki prywatności.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Strona internetowa www.porananas.pl może zawierać odnośniki do innych stron. Administrator zaleca by po przejściu
na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej www.MojeUrodziny.pl
7.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną poprzez przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w postaci elektronicznej przy użyciu legalnie uzyskanego oprogramowania posiadającego ważną licencję użytkownika.